Η Πύλη Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης, Κινητοποίησης και Εμψύχωσης του πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου είναι μια πρωτοβουλία της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Κοινοπραξία Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. – Ο.Α.Σ.Ε. Α.Ε. που έχει ως σκοπό να ενισχύσει τους δεσμούς της με τον πληθυσμό της περιοχής.

Απευθύνεται κυρίως σε όσους κατοικούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή της Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας αλλά και σε όσους επιθυμούν ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή αυτή.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να στηρίξει τον τοπικό πληθυσμό με έγκυρη, ουσιαστική και αξιόπιστη πληροφόρηση για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που διαμορφώνουν οι εξελίξεις στο ευρύτερο θεσμικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά και για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τις εξελίξεις αυτές.

Τα πεδία πληροφόρησης καλύπτουν τεχνικά, διοικητικά, αναπτυξιακά, χρηματοδοτικά και άλλα θέματα που αφορούν διάφορες πτυχές της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή με έμφαση στην παρουσίαση θεμάτων που αφορούν δραστηριότητες που είτε έχουν ισχυρή παρουσία είτε παρουσιάζουν δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε

Στις Κουκίδες γνώσης, μια ενότητα που εμπλουτίζεται συστηματικά με υλικό το οποίο δίνει απλά και με ακρίβεια στους κατοίκους της περιοχής ένα πρώτο στίγμα ενημέρωσης α) για τις ευκαιρίες συμμετοχής τους σε αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα β) για την εξασφάλιση ενισχύσεων και αποζημιώσεων που δικαιούνται γ) την έγκαιρη προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους σε θεσμικές και διοικητικές μεταβολές

Στις Γέφυρες πληροφορίας, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά μέθοδοι, πρακτικές, τάσεις,  παραδείγματα γύρω από διάφορα τεχνικά, επιχειρησιακά, αναπτυξιακά και άλλα θέματα με σκοπό την υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής στις διαδικασίες λήψης των επιχειρησιακών τους αποφάσεων.

Στα όσα Συμβαίνουν γύρω μας, μια ενότητα που παρουσιάζει διάφορες πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ή συμμετέχει η ΟΤΔ καθώς και άλλοι τοπικοί φορείς όπως ενημερωτικές συναντήσεις, εκδηλώσεις κλπ.

Στους Leaders μας, μια ενότητα αφιερωμένη αποκλειστικά στην προβολή έργων που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται από επιχειρήσεις και φορείς της περιοχής  στο πλαίσιο του προγράμματος Leader

Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της πύλης γίνεται με την υποστήριξη της  Simbiosis.